×
TRK
KAYÜ Anasayfa
Üniversitemiz Dijital Platformlar Üzerinde Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgilendirme(KVKK)

Sevgili Öğrenciler,

2020-2021 Bahar Yarıyılında teorik ve uygulamalı dersler, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak olup, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen zorunlu istisnalar dışında “dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitim yolu” ile yürütülecektir.

Eşzamanlı çevrimiçi (senkron) dersler görüntülü bir dijital platform olan “ALMS” aracılığıyla ile yürütülecek olup, ders videoları, materyalleri ve proje/ödev/diğer çalışmalar yine ALMS üzerinden çevrimdışı (asenkron) olarak sizlerle paylaşılacaktır. Dijital platformlar aracılığı ile yapılmakta olan derslere, sınavlara ve tüm etkinliklere, Kayseri Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda öğrencilerin kameraları açık olarak katılması gerekmektedir. Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) olmak üzere sair mevzuat kapsamında Üniversite olarak alınan bu karar doğrultusunda yaşanan salgın şartlarına bağlı olarak yürütülen çevrimiçi canlı ders esnasında öğretim elemanı ve öğrenciler arasında daha etkin ve sağlıklı bir iletişim ortamının oluşturulması, derse devamsızlık durumunun kontrol edilebilmesi, sınav güvenliğinin ve adil notlandırma sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla başta görsel ve işitsel olmak üzere kişisel verileriniz, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tam ve eksiksiz sürdürülebilmesi amacıyla kayıt altına alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kayseri Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnindeki hükümlerle sınırlı olmak üzere; Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı birimlerin tabi olduğu, başta Yükseköğretim mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Ders ve sınav gibi eğitim ve öğretim uygulamaları sırasında alınan kayıt ile elde edilen görüntü kaydı ve işitsel kişisel verileriniz (görsel işitsel kayıtlar, iletişim, özlük, kimlik, ürün veya hizmet alan kişi işlemi gibi) KVKK 5. maddede yer alan şartlar çerçevesinde burada belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya diğer elektronik şekillerde elde edilerek, Üniversite’ye ve hizmet sağlayıcı işletmeye ait bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite faaliyetleri ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, idari ve iş birimleri tarafından yapılması ile yerine getirilmesi, ALMS ve qsınav sistemine tüm ders gereçleri, videolar ve diğer dokümanların (ders materyalleri gibi) yüklenilmesi, ilgili öğretim elemanının ders materyallerini oluşturması/düzenlemesi/sunması gibi amaçlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. KVKK ile ilgili Kayseri Üniversitesi’nin aydınlatma metni ile 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye Kayseri Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://kvkk.kayseri.edu.tr  web sayfasını ziyaret ediniz.

Yine aynı şekilde, Üniversite adına öğretim elemanları tarafından çevrimiçi yapılan eşzamanlı derslerde üretilen tüm ses ve görüntü kayıtları ile ALMS ve diğer ortamlarda öğrenciler ile paylaşılan tüm ders materyalleri başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat kapsamında KVKK ile koruma altındadır. Öyle ki işbu ders materyalleri ve ilişkili tüm hakları münhasıran ilgili öğretim elemanına ve/veya Üniversite’ye ait ve KVKK kapsamında ilgili öğretim elemanına ait “kişisel veri” olup sadece Kayseri Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşbu nedenden ötürü Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni olmadan;

“Üniversitemizin kullandığı diğer dijital platformlar“ üzerinden yapılan canlı derslerde ses ve görüntüler öğrenciler tarafından cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı veya herhangi bir başka yöntem ile kesinlikle kayıt altına alınamaz.

“Üniversitemizin kullandığı diğer dijital platformlar“ üzerinden yapılmış ders kayıtları ve her türden ders materyalleri ile dijital ortamlarda çevrimiçi yapılan ders ve toplantılara giriş linkleri/şifreler öğrenciler tarafından üçüncü kişilerle doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşılamaz, elektronik ortamlarda kullanılamaz, herhangi bir sosyal iletişim platformunda yayınlanamaz. İşbu yükümlülük öğrencinin mezuniyeti sonrasında veya Kayseri Üniversitesi ile herhangi bir nedenle ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edecektir.

Kayseri Üniversitesi’ne kayıtlı aktif öğrenciler ile mezun olmuş veya diğer nedenlerle Üniversite’den ilişiği kesilmiş eski öğrenciler kendileri ile paylaşılan eğitim ve öğretim materyalinin güvenliğini ve gizliliğini korumakla yükümlü olup, yukarıda belirtilen konuların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırlar.

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim dönemlerinde kendileri ile paylaşılan tüm dijital materyalleri sadece eğitim amacıyla kullanacaklarına ve yukarıda belirtilen konulara azami dikkat ve hassasiyet göstereceklerine inancımız ve güvenimiz tamdır. Derslerinizde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Dersler ve sınavlara ilişkin alınan güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi için http://kayuzem.kayseri.edu.tr  web sayfasını ziyaret ediniz.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü


08 Şubat 2021 Pazartesi